Handikappombudsmannen.se

Bygg ett samhälle .

Vad är diskriminering och hur kan vi stoppa det?

I en värld där rättvisa och lika möjligheter bör vara en självklarhet, konfronteras vi dagligen med verkligheten av diskriminering. Med vår nyhetsportal vill vi belysa, utbilda och inspirera till förändring. Genom att förstå vad diskriminering är, hur den tar sig uttryck i olika samhällsområden och vilka lagar som finns för att bekämpa den, kan vi tillsammans arbeta mot en mer inkluderande och rättvis värld.

Vår mission är att öka medvetenheten kring diskrimineringsfrågor, lyfta fram orättvisor och bidra till en positiv samhällsförändring. Genom att informera och utbilda hoppas vi skapa en plattform för diskussion och förståelse som når alla i samhället – från privatpersoner till yrkesverksamma inom alla sektorer.

Diskriminering uppstår när personer behandlas orättvist eller sämre än andra på grund av personliga egenskaper eller situationer. Det är en komplex fråga som tar sig många former och påverkar individers liv och möjligheter på djupgående sätt. Det kan handla om att diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. På arbetsplatser kan det handla om orättvis behandling i rekrytering eller karriärmöjligheter. Ekonomisk ojämlikhet, bostadsdiskriminering och begränsade utbildningsmöjligheter är andra exempel. Hälsotillgång och rättigheter inom rättssystemet påverkas också, liksom frågor rörande invandringspolitik och integration. Minoriteters rättigheter, miljö- och social rättvisa samt den digitala klyftan är ytterligare områden där diskriminering tar sig uttryck.

Åtgärder mot diskriminering

För att motverka diskriminering kan vi agera på flera plan. Som individer kan vi bli mer medvetna om våra egna fördomar och hur de påverkar andra. Arbetsgivare kan implementera policyer för mångfald och inkludering, samt säkerställa rättvisa rekryteringsprocesser. Inom rättsväsendet krävs en ökad medvetenhet och utbildning för att säkerställa rättvis behandling. Genom utbildning och samtal kan vi arbeta tillsammans för att skapa en mer jämlik och inkluderande värld.

Diskrimineringslagen

I Sverige är diskriminering olagligt. Diskrimineringslagen är till för att skydda individer från orättvis behandling och syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering. Diskrimineringslagen omfattar sju olika grunder, vilka är följande:

  • Kön.
  • Könsidentitet eller könsuttryck.
  • Etnisk tillhörighet.
  • Religion eller annan trosuppfattning.
  • Funktionsnedsättning.
  • Sexuell läggning.
  • Ålder.

Senaste nyheterna

jämlik sjukvård för alla individer
Vård

Vad innebär rätten till sjukvård på lika villkor?

I Sverige utgår rätten till sjukvård från principen om lika tillgång och behandling för alla, men fall av diskriminering inom vården förekommer. Det är viktigt …

Spelpjäser i olika färger där en pjäs är åtskild mellan en träkloss, ska symbolisera diskriminering på arbetsplatsen.
Arbetsplats

Blir du diskriminerad på din arbetsplats? 

Arbetsplatsen ska vara en trygg och inkluderande miljö för alla. Trots det förekommer diskriminering på arbetsplatser runt om i landet. Denna artikel ger dig verktyg …

Anpassning av personer med funktionsnedsättning i samhället
Samhälle

Så kan man göra handikappanpassning i samhället

I en värld där rättvisa och lika möjligheter bör vara en självklarhet, konfronteras vi dagligen med verkligheten av diskriminering. Genom att förstå och tillämpa en …

Göteborg stad
Samhälle

Anordna konferens om jämställdhet och diskriminering i Gtb

Att välja rätt plats för en konferens är avgörande för dess framgång. Göteborg erbjuder unika möjligheter och fördelar som gör staden till ett utmärkt val …