Handikappombudsmannen.se

Bygg ett samhälle .

Anpassning av personer med funktionsnedsättning i samhället

Så kan man göra handikappanpassning i samhället

I en värld där rättvisa och lika möjligheter bör vara en självklarhet, konfronteras vi dagligen med verkligheten av diskriminering. Genom att förstå och tillämpa en rad strategier kan vi skapa en miljö där personer med olika funktionsnedsättningar kan delta fullt ut och på lika villkor.

Att göra samhället handikappanpassat innebär mycket mer än bara att installera ramper eller hissar; det handlar om att skapa en omgivning där alla individer, oavsett deras fysiska eller kognitiva förmågor, kan delta aktivt och utan hinder.

Från att säkerställa fysisk tillgänglighet i offentliga utrymmen till att implementera anpassningar på arbetsplatser, sträcker sig behovet av handikappanpassning genom alla samhällets skikt. Här är några åtgärder som kan vidtas för att främja tillgänglighet och inkludering:

Anpassning i samhället

 • Fysisk tillgänglighet: Se till att byggnader, offentliga platser och transportmedel är tillgängliga för personer med rörelsehinder. Detta inkluderar ramper, hissar, breda dörröppningar och tillgängliga toaletter.
 • Tillgänglig kollektivtrafik: Anpassa kollektivtrafiken med lämpliga ramper, låggolvbussar, tydlig skyltning och tillgängliga biljettautomater.
 • Tillgänglig information och kommunikation: Använd tydlig och lättläst skyltning, tillgängliga webbplatser, och tillhandahåll information i olika format som Brailleskrift, stor text och ljudformat.
 • Anpassade offentliga tjänster: Se till att offentliga tjänster som vård, utbildning och social service är tillgängliga och anpassade för personer med funktionsnedsättningar.

Anpassning på arbetsplatsen

 • Fysisk anpassning: Anpassa arbetsplatsen med tillgängliga kontorsutrymmen, mötesrum, kök och toaletter. Detta kan innefatta höj- och sänkbara skrivbord, rullstolsanpassade utrymmen och tillgängliga parkeringsplatser.
 • Flexibla arbetsarrangemang: Erbjuda flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete när det är möjligt, för att underlätta för anställda med olika behov.
 • Tekniska hjälpmedel: Tillhandahålla nödvändiga tekniska hjälpmedel som skärmläsare, tal till text program, specialanpassade tangentbord och andra anpassade verktyg.
 • Utbildning för anställda: Utbilda personalen om funktionsnedsättningar, tillgänglighet och inkludering för att skapa en mer förstående och stödjande arbetsmiljö.
 • Kommunikation och feedback: Uppmuntra öppen dialog och regelbunden feedback från anställda med funktionsnedsättningar för att förstå deras behov och hur arbetsplatsen kan förbättras.
 • Inkluderande rekrytering: Se till att rekryteringsprocessen är tillgänglig och inkluderande, med tydlig information om tillgänglighetsanpassningar och stöd under anställningsprocessen.
 • Aktivt arbete mot fördomar och stereotyper: Uppmuntra till reflektion och diskussion om egna fördomar och stereotyper, och hur dessa kan påverka beteenden och beslut.
 • Stärk lagar och policyer mot diskriminering: Verka för starka lagar och regleringar som förbjuder diskriminering och främjar jämlikhet, och se till att dessa efterlevs.
 • Stöd till offer för diskriminering: Se till att det finns stödstrukturer för de som utsätts för diskriminering, inklusive rapporteringssystem och tillgång till rättslig hjälp.
 • Skapa inkluderande miljöer: På arbetsplatser och i skolor, sträva efter att skapa en inkluderande kultur där alla känner sig välkomna och värderade. Detta kan innebära att införa policyer för mångfald och inkludering.
 • Öka representationen: Se till att olika grupper är väl representerade i olika sammanhang, från arbetsplatser till media.
 • Förbättra rekryterings- och anställningsprocesser: Använd rättvisa och transparenta processer för att säkerställa mångfald och inkludering i rekrytering och befordran.
 • Utbildning och medvetenhetsskapande: Utbilda dig själv och andra om olika former av diskriminering och dess konsekvenser. Detta kan inkludera workshops, föreläsningar, och informationskampanjer som tar upp ämnen som rasism, sexism, homofobi, och ableism.

Att göra samhället och arbetsplatser mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar är en viktig del av att skapa ett inkluderande och jämlikt samhälle. Det kräver både praktiska åtgärder och en kultur av medvetenhet och respekt för mångfald och olikheter.