Handikappombudsmannen.se

Bygg ett samhälle .

Spelpjäser i olika färger där en pjäs är åtskild mellan en träkloss, ska symbolisera diskriminering på arbetsplatsen.

Blir du diskriminerad på din arbetsplats? 

Arbetsplatsen ska vara en trygg och inkluderande miljö för alla. Trots det förekommer diskriminering på arbetsplatser runt om i landet. Denna artikel ger dig verktyg och kunskap om hur du kan identifiera, hantera och motverka diskriminering på din arbetsplats, vare sig du är arbetstagare eller arbetsgivare.

Diskriminering på arbetsplatsen är inte bara moraliskt felaktig utan också olaglig i många jurisdiktioner. Det skapar också en dålig arbetsmiljö, vilket kan leda till minskad arbetstillfredsställelse, lägre produktivitet och högre personalomsättning. Att bekämpa diskriminering kräver aktiva insatser från både arbetsgivare och anställda för att skapa en mer inkluderande, rättvis och hälsosam arbetsmiljö.

Diskriminering på arbetet

Skyddet mot diskriminering är till för den som söker arbete eller praktik, arbetstagare, praktikant eller inhyrd konsult. Lagen gäller både på arbetsplatsen och situationer som har med jobbet att göra som till exempel personalfester och tjänsteresor. Diskriminering på jobbet kan ta många former, som ojämlik behandling i frågor om rekrytering, befodringar och löner. Det kan också röra sig om oförståelse eller brist på anpassning för arbetstagare med funktionsvariationer, samt bristande respekt för mångfald i kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning eller religion.

Stöd vid diskriminering

Om en arbetsgivare diskriminerar, finns det flera åtgärder och instanser där en anställd kan vända sig för att få hjälp och rådgivning, samt för att rapportera överträdelser. Det är viktigt att känna till sina rättigheter och vilka vägar som finns tillgängliga för att hantera situationen:

 • Interna kanaler: Det första steget är ofta att försöka lösa problemet internt. Detta kan innebära att tala med arbetsgivaren direkt, om det känns säkert att göra så, eller att kontakta företagets HR-avdelning eller en facklig representant.
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO): DO är en svensk myndighet som arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Om man upplever sig diskriminerad på arbetsplatsen kan man anmäla detta till DO. De erbjuder rådgivning och kan även besluta om att driva ärendet vidare juridiskt.
 • Nämnden mot diskriminering: Det finns även möjlighet att vända sig till Nämnden mot diskriminering, en instans som kan ta upp fall som rör diskriminering. De kan erbjuda ytterligare rådgivning och stöd.
 • Vite: Om en arbetsgivare bryter mot diskrimineringslagen kan det leda till att de blir skyldiga att betala vite, en ekonomisk sanktion, som ett sätt att tvinga fram förändringar och säkerställa att lagöverträdelsen inte upprepas.
 • Juridisk rådgivning: Om situationen inte kan lösas internt eller genom ovanstående instanser, kan det vara lämpligt att söka juridisk rådgivning. En jurist specialiserad på arbetsrätt eller diskrimineringsfrågor kan ge råd om möjligheter att gå vidare med en rättslig process.

Det är viktigt att dokumentera all relevant information och kommunikation som rör diskrimineringsfallet, eftersom det kan vara avgörande om ärendet går vidare till juridisk prövning. Det är också värt att notera att det finns tidsgränser för när en anmälan om diskriminering behöver göras, så det är viktigt att agera snabbt.

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket

Det är arbetsgivarens ansvar att följa Arbetsmiljölagen och skapa en sund och säker arbetsmiljö där kränkande särbehandling förebyggs. Om arbetsgivaren saknar nödvändig kompetens för att utföra riskbedömningar eller åtgärder, bör extern expertis anlitas. Det kan inkludera arbetsgivarorganisationer, företagshälsovård, arbetsmiljökonsulter eller branschorganisationer.

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet i Sverige som har uppdraget att övervaka efterlevnaden av lagstiftning kring arbetsmiljö och arbetstider bland företag och organisationer. De utreder inte individärenden gällande kränkande särbehandling men ställer krav på arbetsgivarens förebyggande arbete och hantering av sådana situationer​​.

Åtgärder mot diskriminering 

För att motverka diskriminering på en arbetsplats krävs ett aktivt och medvetet arbete från både arbetsgivare och anställda. Det är viktigt för arbetsgivare att ha tydliga policyer och rutiner för att hantera dessa frågor, och för anställda att känna till sina rättigheter och de kanaler som finns för att rapportera och få stöd vid sådana händelser. En arbetsplats fri från diskriminering, kränkningar, mobbning och trakasserier är avgörande för att skapa en hälsosam, säker och produktiv arbetsmiljö. Här är förslag på några effektiva strategier:

 • Utbildning och medvetenhet:
  • Genomföra regelbundna utbildningar om diskriminering och mångfald för att öka medvetenheten.
  • Inkludera information om diskriminering och dess konsekvenser i introduktionsprogram för nya anställda.
 • Tydliga policyer och riktlinjer:
  • Skapa och kommunicera klara policyer och riktlinjer som förbjuder diskriminering och trakasserier.
  • Se till att dessa policyer omfattar alla former av diskriminering och att de följs upp med konsekvenser vid överträdelser.
 • Öppen kommunikation:
  • Uppmuntra en kultur av öppenhet där anställda känner sig bekväma med att diskutera diskrimineringsfrågor och rapportera incidenter.
  • Inrätta säkra och konfidentiella kanaler för att rapportera diskriminering.
 • Förstärkt representation och inkludering:
  • Sträva efter en mångsidig arbetskraft och ledningsgrupp.
  • Främja inkluderande rekryteringspraxis och karriärmöjligheter för alla anställda.
 • Jämlik behandling och bedömning:
  • Se till att alla anställda bedöms på deras meriter och arbetsprestationer, inte på personliga egenskaper.
  • Implementera rättvisa och transparenta processer för löner, befodringar och förmåner.
 • Regelbunden översyn och feedback:
  • Genomför regelbundna översyner av arbetspraxis och arbetsmiljö för att identifiera och åtgärda eventuella problem med diskriminering.
  • Samla in och agera på feedback från anställda om arbetsplatsens inkluderingsnivå.
 • Stödja mångfaldsinitiativ:
  • Uppmuntra och stödja interna nätverk och grupper som representerar olika grupper och minoriteter.
  • Erkänna och fira mångfald genom evenemang och utbildning.
 • Ledarskapsengagemang:
  • Se till att ledningen är aktivt engagerad i att främja en icke-diskriminerande arbetsmiljö.
  • Ledare bör fungera som förebilder när det gäller att främja och upprätthålla en inkluderande arbetskultur.

Genom dessa åtgärder kan en organisation effektivt arbeta mot att skapa en arbetsplats där alla känner sig värderade och respekterade, oavsett deras bakgrund eller personliga egenskaper.